Konstuniversitetet

Konstuniversitetet:

Konstutbildning på högsta nivå

Konstutbildning på högsta nivå

Konstuniversitetet bildades i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan gick samman. Konstuniversitetet erbjuder musik-, bildkonst-, teater- och dansutbildning på högsta nivå i Finland.

Konstuniversitetets uppgift är att värna om vår konsttradition och att utbilda konstnärer vars arbete tillför samhället nya perspektiv, tankemodeller, friktioner och livskraft. Konstuniversitetets tre akademier är några av landets attraktivaste studieplatser. Konstuniversitetet bedriver även internationellt erkänd forskning inom universitetets utbildningsområden.

Konstuniversitetet är en modig, pluralistisk och internationell gemenskap. Universitetet deltar i internationellt samarbete för att säkra utbildningens och forskningens kvalitet samt att samla de främsta lärarna och studenterna inom sina områden.

Läs mer om Konstuniversitetet och dess utbildningsområden.

 

Djupa rötter i historien

Djupa rötter i historien

Rötterna till de tre akademier som bildar Konstuniversitetet tränger djupt ner i den finländska konstutbildningens och konstens historia. Alumner från Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan har gett ett stort avtryck på det finländska konstfältet under 1900-talet. Syftet med Konsten är en gåva-medelinsamlingskampanjen är att säkra den högklassiga utbildningen också i framtiden.

Nedan kan du läsa mer om Konstuniversitetets tre akademier och deras historia. 

Bildkonstakademins historia

Bildkonstakademins tidigaste föregångare var Finska Konstförenings ritskola som inledde sin verksamhet 1848 – samma år som omvälvningarna i Europa ägde rum. De första av våra nationellt och internationellt betydelsefulla konstnärer, från Albert Edelfelt och Axel Gallén till Helene Schjerfbeck och Ellen Thesleff, studerade vid Konstföreningens ritskola.

Från 1939 drevs akademin av Stiftelsen Finlands konstakademi under namnet Finlands konstakademis skola. Skolan förstatligades och namnet ändrades till Bildkonstakademin 1985. Bildkonstakademin blev högskola 1993 och universitet 1998.

Sibelius-Akademins historia

Sibelius-Akademin grundades på privat initiativ 1882 under namnet Helsingfors Musikinstitut. En av eleverna var Jean Sibelius, som senare såväl skulle ge namn åt institutet som bli dess galjonsfigur.

Institutets namn ändrades 1924 till Helsingfors konservatorium i och med att verksamheten utvidgades. År 1939 togs namnet Sibelius-Akademin i bruk. Sibelius-Akademin blev en statlig institution 1980 och universitet 1998.

Teaterhögskolans historia

Teaterhögskolans rötter går tillbaka till Finlands första teaterskola som drevs 1866–1868 i anslutning till Nya Teatern. Svenska Teaterskolan grundades 1908 i anslutning till Svenska Teatern. Finskspråkiga skådespelare utbildades 1904–1940 på elevskolan vid Finlands Nationalteater och på det privata institutet Suomen Näyttämöopisto. År 1943 inledde Finlands Teaterskola sin verksamhet.

Teaterhögskolan grundades 1979 då den finskspråkiga och svenskspråkiga teaterskolan slogs samman till en statlig, tvåspråkig Teaterhögskola.

Universitetets ledning

Universitetets ledning

Konstuniversitetet består av tre jämbördiga akademier. Universitetets rektor under perioden 2015–2020 är musikdoktor Jari Perkiömäki.

Ordförande för Konstuniversitetets styrelse är JL Karri Kaitue och vice ordförande är EM Kai Seikku.

Läs mer om Konstuniversitetets organisation. 

Finansiering

Finansiering

Staten är universitetens huvudfinansiär och så kommer det att vara även i fortsättningen, men staten önskar att universiteten ska finansiera sin verksamhet också genom utveckling av nya sätt och inte bara statligt stöd. Staten har beslutat att stödja universitetens medelinsamling genom att kapitalisera universiteten jämfört med det privata kapital som de insamlat med sammanlagt högst 150 miljoner euro.

Konstuniversitetets placeringsverksamhet

Konstuniversitetets placeringsportfölj består av finansieringstillgångar. Värdet på placeringsportföljen var cirka 30 miljoner euro i slutet av 2015. Placeringstillgångarnas avkastning används för att finansiera universitetets verksamhet och dess strategiska mål. Syftet med placeringstillgångarna är att säkra universitetets ekonomiska spelrum och förbättra stabiliteten i finansieringen.

Konstuniversitetets placeringsstrategi har utarbetats med hjälp av en placeringskommitté som består av professionella investerare. Placeringsstrategin syftar till att ta hand om hela Konstuniversitetets placeringstillgångar och iakttagande av god förvaltningssed. Konstuniversitetets placering betonar övervägd risktagning och god riskhantering, som strävar efter att ha en effektiv relation mellan förväntad risk och avkastning.  Konstuniversitetets placering tillämpar också principerna för ansvarsfull placering. De placerade tillgångarna förväntas ge en nominell avkastning på 5 % på lång sikt (cirka tio år).

Konstuniversitetet har konkurrensutsatt kapitalförvaltning år 2015 och ingått ett avtal om diskretionär kapitalförvaltning med två kapitalförvaltningsföretag, vars portföljer är jämförbara och har båda ett värde på 15 miljoner euro. LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab och SEB Kapitalförvaltning Finland Ab har valts till Konstuniversitetets kapitalförvaltare.

Konstklubben

Konstklubben

Donatorer och andra intresserade kan kostnadsfritt bli medlemmar i Konstklubben, som förmedlar information om hur donationer påverkar universitetets verksamhet. Konstklubben erbjuder en kanal för att bekanta sig med konstnärsutbildning, forskning och konstnärlig verksamhet vid universitetet.

Skicka e-postl till taideklubi@uniarts.fi och bli medlem i Konstklubben.